Insulation Kit

ปะเก็นโลหะ

Insulation Kit

ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต มี 3 ประเภท ดังนี้

 • Type E คือ ประเภทที่ใช้เต็มหน้าแปลนซึ่งมีรูน็อตด้วย
 • Type F คือ ประเภทที่ใช้ไม่เต็มหน้าแปลน ไม่มีรูน็อต
 • Type D คือ ประเภทที่ใช้กับหน้าแปลนที่เป็นล่องต้องใช้กับ RJT
 • Type ‘E’ Gaskets RESIZE

  Type ‘E’ Gaskets

 • Type ‘F’ Gaskets RESIZE

  Type ‘F’ Gaskets

 • Type ‘D’ Gasket RESIZE

  Type ‘D’ Gasket

 • สนใจสินค้าตัวนี้? รับข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ PDF

  รายละเอียดสินค้าพร้อมรูปประกอบและเทคนิคการใช้งาน

 • Download