Gland Packing

ปะเก็นเชือก

Gland Packing

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 1. ปะเก็นเชือกที่เป็น Non-Asbestos มีหลายประเภท ดังนี้ (คลิกเพื่อเปิดดู ข้อมูลสินค้า)
 2. ปะเก็นเชือกที่เป็น  Asbestos มีหลายประเภท ดังนี้ (คลิกเพื่อเปิดดู ข้อมูลสินค้า)

ปะเก็นเชือกดังที่กล่าวมาแล้วนั้น หากต้องการเลือกไปใช้งานจะต้องคำนึงถึง STAMPS ซึ่งก็คือ

 • S  –  Size (ขนาด)
 • T  –  Temperature (อุณหภูมิ)
 • A  –  Application (จุดที่จะนำใช้งาน)
 • M  –  Media (ของเหลวที่ไหลผ่านปั๊มหรือวาล์ว)
 • P  –  Pressure (ความดัน)
 • S  –  Speed (ความเร็ว)

ส่วนใหญ่เรามักจะนำปะเก็นเชือกไปใช้ปั๊ม วาล์ว และใช้งานกับประตูของเครื่องจักรต่างๆ แม้กระทั่งฝาเปิด-ปิดของรถขนสินค้าที่เป็นของเหลวได้ด้วย โดยการเลือกใช้ก็ต้องดูจาก STAMPS เช่นเดียวกัน

 • TS-2900

  TS-2900

 • TS-3231 V

  TS-3231 V

 • TS-3231L

  TS-3231L

 • TS-3233 GF

  TS-3233 GF

 • TS-4301

  TS-4301

 • TS-4301i

  TS-4301i

 • TS-4305C

  TS-4305C

 • TS-4305C

  TS-4305C

 • TS-5292

  TS-5292

 • TS-6331

  TS-6331

 • TS-6332

  TS-6332

 • TS-7100

  TS-7100

 • สนใจสินค้าตัวนี้? รับข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ PDF

  รายละเอียดสินค้าพร้อมรูปประกอบและเทคนิคการใช้งาน

 • Download