Cork and Paper Gasket

ไม้คอร์กและกระดาษ

Cork and Paper Gasket

ปะเก็นแผ่น ปะเก็นหนัง

 • ปะเก็นไม้คอร์ก (Cork Gasket)
 • ปะเก็นกระดาษ (Paper Gasket)
 • Cork

  Cork Gasket

 • Paper Gasket

  Paper Gasket

 • สนใจสินค้าตัวนี้? รับข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ PDF

  รายละเอียดสินค้าพร้อมรูปประกอบและเทคนิคการใช้งาน

 • Download